تیراندازی فیلدتارگت رشته ای از تیراندازی با تفنگ بادی می باشد که مسابقات آن در فضای باز معمولا جنگلی و در فواصل 9 تا 50 متر برگزار می گردد. تیراندازان در رشته فیلد تارگت با تفنگ بادی PCP و یا تفنگ بادی فنری به اهداف فلزی که شکل و شمایل آنها اغلب شبیه به حیوانات می باشد تیراندازی می کنند. در بدنه ی این اهداف نقاط حساس دایره ای شکل به قطر 1.5 تا 4 سانتی متر وجود دارد که اصطلاحا کیلزون نامیده می شود. تیرانداز برای ناک داون کردن هدف و گرفتن امتیاز باید کیلزون را هدفگیری و شلیک نماید.